Služby

Advokátní kancelář JUDr. Davida Černého je vedena jako advokátní kancelář s generální praxi, to znamená, že poskytuje právní služby ve všech právních oblastech.

Zejména poskytuje služby v těchto právních oblastech:

Občanské právo

Příprava všech druhů smluv a podání, právní služby v dědických věcech, pomoc při řešení sousedských sporů, ochrana spotřebitele, zpracování dohod na vypořádání podílového spoluvlastnictví, vymáhání náhrady škody včetně zastoupení před soudem, vymáhání bezdůvodného obohacení.

Rodinné právo

Pomoc při rozvodovém řízení, zpracování návrhů na rozvod manželství, návrhů na vypořádání společného jmění manželů, zpracování n ávrhů dohod o výchově a výživě dětí, jednání s protistranou, zastupování před soudem.

Právo nemovitostí

Převody nemovitostí, smlouvy kupní, darovací, směnné, návrhy na vklad do katastru, zřizování zástavního práva a věcného břemena k nemovitostem, vypořádání podílového spoluvlastnictví, smlouvy o nájmu, podnájmu bytových a nebytových prostor. V případě zájmu jsou poskytovány služby advokátní úschovy kupní ceny.

Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek vzniklých z občanských či obchodních právních vztahů, zpracování návrhu na exekuci, obrana před neoprávněným vymáháním částek, včetně zastoupení v řízení o výkonu rozhodnutí či exekucí.

Obchodní právo

Zpracování všech druhů smluv v obchodních závazkových vztazích, ve spolupráci s notářskou kanceláří kompletní servis při zakládání obchodních společností (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.) zpracování podkladů pro podání návrhů na zápis či změnu zápisu v obchodním rejstříku, převody obchodních podílů, nároky mezi společníky a společností a mezi společníky navzájem, právo směnečné a šekové, veřejné zakázky.

Pracovní právo

Pracovněprávní vztahy (smluvní typy dle zákoníku práce), nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru

Trestní právo

Obhajoba obviněného, zastupování poškozených v trestním řízení při uplatnění nároku na náhradu škody, příprava veškerých podání

Správní právo a přestupkové právo

zastupování ve správním řízení a v soudním řízení správním, zastupování v přestupkovém řízení, vyhotovení podání správním orgánům

a dalších oblastech práva jako, např. právo insolvenční, pojišťovací, autorské a jiné.

Copyright © 2012
Úvod Služby Ceník Kontakty